TDT. Televisió Digital Terrestre

La TDT: una nova tecnologia a l’abast dels ciutadans

La Televisió Digital Terrestre, comunament coneguda com a TDT, és el resultat de l'aplicació de la tecnologia digital al senyal de televisió, per a després transmetre-la per mitjà d'ones hertzianes terrestres, és a dir, aquelles que es transmeten per l’atmosfera sense la necessitat del cable o del satèl·lit i es reben per mitjà de les antenes d’UHF convencionals instal·lades a les llars dels ciutadans.

La Televisió Digital Terrestre (TDT) comporta l’aplicació de les noves tecnologies al camp de la televisió pública, amb caràcter gratuït i universal per al conjunt de la ciutadania. És un servei gratuït perquè, sens perjudici d’aquelles emissions o canals que puguin ser de pagament, la programació és gratuïta i universal perquè la cobertura ha d’abastar la totalitat del territori.

 

L’apagada analògica: l’encesa d’una nova era tecnològica

La Televisió Digital Terrestre (TDT) substituirà la televisió analògica convencional tal i com l’hem conegut des de la seva invenció. La implantació  de la TDT al territori serà progressiva i serà el 3 d’abril de 2010 quan tindrà lloc l’apagada analògica. A partir d’aquella data, les llars dels ciutadans només rebran el senyal digital terrestre, de tal manera que tots aquells que no hagin adaptat les instal·lacions i els aparells a aquesta nova tecnologia deixaran de veure la televisió.
 

Avantatges de la Televisió Digital

 • Increment del nombre de canals de televisió: La TDT permet transmetre 4 canals digitals en el mateix espai que ocupa actualment un canal analògic convencional.
 • Millora de la qualitat d’imatge i so: La TDT millora gairebé a la perfecció la qualitat d'imatge de vídeo que arriba a les llars i permet, entre d’altres coses, veure la televisió en format panoràmic, amb so digital, amb subtitulació, etc. La TDT elimina les  interferències, la neu, la doble imatge, el soroll de fons, etc.
 • Establiment de nous serveis d’interacció amb l’espectador: La TDT permet la utilització de serveis interactius que promoguin la participació de l’espectador en els programes que es troben en antena. El teleespectador deixa de ser un subjecte passiu per passar a convertir-se en subjecte participatiu pel que fa al contingut de la programació. Es podrà participar en concursos o en enquestes i, fins i tot, efectuar compres a distància o accedir als serveis de la societat de la informació com ara Internet, etc.

 

Les premisses per a la recepció de la TDT  

 1. La primera premissa per rebre la TDT és disposar de la cobertura del senyal digital terrestre. Aquest senyal abastarà tot el territori gradualment fins assolir la cobertura total abans de l’apagada analògica.
 2. La segona premissa és que la instal·lació de l’antena i el cable d’antena que arriba a la llar tinguin els requisits tècnics de qualitat suficient per suportar el nou senyal digital. Si l’antena o el baixant no suporten el senyal digital, caldrà adequar la instal·lació contractant els serveis d’una empresa instal·ladora de telecomunicacions autoritzada.
 3. La tercera premissa afecta la disponibilitat tecnològica de la nostra llar:
  1. Si el nostre aparell televisor no permet rebre la TDT per ell mateix (es tracta de models antics), caldrà disposar d'un equip receptor de TDT a través d’un dispositiu extern que es connecta directament a l’aparell televisor.

   Precaució: El mercat ofereix una àmplia gamma d’aparells receptors de TDT, amb infinitat de funcions i a preus variats. Per això, caldrà comparar les prestacions de cada aparell en funció de les nostres necessitats i escollir el que més ens convingui, tot valorant la despesa a realitzar.
  2. Si el nostre aparell televisor permet rebre la TDT en tindrem prou en sintonitzar els nous canals digitals, sens perjudici que, fins a l’apagada analògica, aquests puguin coexistir amb els analògics.

 

Les empreses instal·ladores de telecomunicacions autoritzades 

Com s’ha dit, si la infraestructura de la llar no és l’adequada per rebre la TDT, haurem de contractar els serveis d’una empresa instal·ladora autoritzada que revisi i, si escau, substitueixi l’antena (col·lectiva o individual) i el cable o baixant de la instal·lació.

Les instal·lacions col·lectives que disposin d’antenes instal·lades amb anterioritat al 1999, és molt probable que no estiguin preparades per rebre la TDT. Per això, caldrà contractar els serveis d’una empresa instal·ladora de telecomunicacions autoritzada que s’ha de trobar inscrita en el Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya. El número d’inscripció al Registre Oficial que habilita per l’exercici de l’activitat professional ha de constar obligatòriament a la documentació que emeti l’empresa i que hagi de lliurar als consumidors.

Els tècnics de les empreses instal·ladores autoritzades han de disposar d’una autorització administrativa en forma de carnet que els acrediti per fer les tasques de manteniment de les instal·lacions.

agent tdt

És recomanable contractar una empresa que sigui Agent TDT ja que, entre d’altres avantatges, es troba adherida al Sistema Arbitral de Consum. Els operaris dels agents TDT disposaran d'un carnet acreditatiu i l'establiment comercial obert al públic podrà exhibir al públic un rètol informatiu.

Carnet ict

Els requisits de documentació i informació de les empreses instal·ladores

La normativa vigent aplicable a les empreses que portin a terme serveis de reparació o manteniment als domicilis en el camp de la TDT han de complir les obligacions per als instal·ladors, mantenidors o reparadors de sistemes de recepció de televisió en edificis d’habitatges:

 

- Amb caràcter previ a l’inici dels treballs d’adequació:

Abans d’iniciar els treballs d’adequació, l’operari ha de facilitar al consumidor la documentació següent:

a) Documentació preceptiva prevista en matèria de telecomunicacions. Aquesta documentació varia en funció del tipus d’instal·lació existent que tingui l’habitatge i en funció dels treballs d’adequació que calgui realitzar.

b) Informació relativa als drets de les persones usuàries en la qual ha de constar, textualment, el següent:

 1. L’instal·lador, mantenidor o reparador està obligat a sotmetre a signatura de la persona usuària un pressupost previ a la realització dels treballs, llevat de renúncia expressa d’aquest que, en tot cas, haurà de constar per escrit.
 2. El consumidor té dret a rebre factura degudament desglossada acompanyada del butlletí d’instal·lacions de telecomunicacions de telecomunicacions i del seu protocol de proves.
 3. Els treballs realitzats hauran de quedar garantits durant un període mínim d’1 any des de la finalització d’aquests, sens perjudici d’allò que disposi la normativa aplicable a la conformitat de productes. Els esmentats treballs s’entenen finalitzats en la data de lliurament de la factura. Quedaran garantits els treballs que constin a la factura i al butlletí d’instal·lació de telecomunicacions prenent com a referència tècnica el protocol de proves.
 4. Els instal·ladors, mantenidors o reparadors estan obligats a disposar de Fulls oficials de reclamació denúncia, a fi de lliurar-los a les persones usuàries, en cas que aquests ho sol·licitin.

 

c) Pressupost previ: L’instal·lador, mantenidor o reparador està obligat a sotmetre a signatura del consumidor un pressupost previ a la realització dels treballs, llevat que existeixi la renúncia expressa d’aquest que, en tot cas, haurà de constar per escrit.

En el pressupost han de constar les dades següents :

 1. Número d’inscripció al Registre Oficial del prestador del servei que habiliti per a aquesta activitat.
 2. Nom, adreça, telèfon i NIF del prestador del servei.
 3. Nom, adreça del client i descripció del servei sol·licitat i l’adreça on s’ha de realitzar, amb la indicació de les característiques, qualitats i resultat final.
 4. Quantitat, qualitat i preu dels materials a emprar.
 5. Preu de la mà d’obra per hora, dia, metres, superfícies, volums o altres tipus de tarifes usuals en el tipus de servei a realitzar.
 6. Data aproximada d’inici i finalització del servei.
 7. Preu total del servei, impostos inclosos.
 8. Període de garantia del servei, d’un any com a mínim .
 9. Període de validesa de l’oferta realitzada en el pressupost.
 10. Qualsevol altre esment que es consideri convenient.
 11. Data i signatura o segell del prestador del servei.
 12. Requadre reservat per a la signatura del client on ha de constar “pressupost rebut abans de la realització dels treballs”.

 

Per poder realitzar els treballs es requereix la signatura del consumidor acceptant o bé renunciant el pressupost previ.

 

- Amb posterioritat a la realització dels treballs d’adequació:

Després de realitzar els treballs els operaris estan obligats a lliurar la documentació següent:

a) Butlletí d’instal·lació de telecomunicacions degudament emplenat i el seu corresponent protocol de proves, d’acord amb la legislació en matèria de telecomunicacions.

b) Factura corresponent al butlletí indicat, desglossada, amb els treballs realitzats i les peces emprades.

c) Garantia dels treballs realitzats que, en tot cas, haurà de constar al document de factura i que, com a mínim, ha de tenir una durada d’1 any des de la data de finalització de les feines d’adequació de la instal·lació.

 

La garantia dels treballs d’adequació de les instal·lacions

- La factura ha d’indicar la garantia dels treballs realitzats o de la mà d’obra, que, com a mínim, ha de tenir una durada d’1 any des de la data de finalització de les feines d’adequació de la instal·lació.

- Igualment, sens perjudici de la garantia dels treballs, tots el productes instal·lats que entrin en l’àmbit d’aplicació de la normativa de conformitat o garanties, com ara  productes de naturalesa duradora, essencialment articles d’electrònica, electricitat o telecomunicacions, hauran de disposar d’un termini de garantia d’almenys 2 anys, comptats a partir de la data de la seva entrega o instal·lació. En aquest període es presumeix que les faltes de conformitat que apareguin en els 6 primers mesos són d’origen o de fàbrica. El dret de garantia o conformitat comporta l’obligació de reparar o substituir gratuïtament els productes venuts i/o instal·lats que siguin no conformes, és a dir defectuosos.

 

Els aparells descodificadors

Els aparells descodificadors permeten convertir el senyal rebut en digital de tal manera que pugui sintonitzar-se en aquells aparells televisors que no estiguin preparats per rebre la TDT. Per això caldrà connectar un descodificador, receptor extern o Set-Top-Box (STB) a cadascun dels aparells televisors instal·lats a la llar.

En el mercat coexisteixen dos tipus de descodificadors:

Bàsic: Els aparells amb el distintiu DVB només permeten descodificar els canals de televisió digital però no permeten la interactivitat de l’espectador. Aquest aparell s’identifica amb el distintiu DVB (Digital Video Broadcasting).

dvb

Interactiu: Els aparells amb el distintiu MHP permeten, a banda de descodificar tots els canals de televisió digital, la recepció dels continguts interactius que permeten l'usuari interactuar durant l’emissió d’un programa televisiu utilitzant, per exemple, la línia telefònica domèstica. Per garantir la compatibilitat cal que el receptor mostri el distintiu DVB-T o MHP (Multimedia Home Platform).

mhp

Precaució: La interactivitat permet accedir a continguts de pagament i, per això, l’usuari haurà d’actuar amb molta cautela amb plena consciència del fet que, en prémer el botó del seu comandament, estarà contractant un servei o comprant un producte, amb la corresponent despesa telefònica pel que fa al cost de la trucada o connexió i la despesa del servei o producte contractats.

 

Els aparells televisors amb TDT integrada

Els Televisors Digitals Integrats  disposen, de fàbrica, de l’adaptador o receptor digital dins el propi aparell, de tal manera que el seu propietari podrà prescindir del descodificador.

Precaució: Cal tenir en compte que els aparells que porten integrat el receptor digital tenen un preu més elevat que els aparells no preparats.

Precaució: Cal tenir present que en l’actualitat coexisteixen aparells no preparats per rebre la TDT amb els que sí ho estan i, per tant, si adquirim un aparell no preparat haurem de comprar, també, un descodificador extern.

L’aparell televisor amb TDT integrada s’identifica amb el distintiu DVB (Digital Video Broadcasting).

En el mercat coexisteixen dos tipus d’aparells televisors amb TDT integrada:

 • Televisors Digitals Integrats, amb el logotip DVB que són els que únicament poden rebre els canals de televisió, però no els serveis interactius
 • Televisors Digitals Integrats, amb el logotip DVB-T o MHP que són aquells que, a més, poden rebre serveis interactius.

 

La comercialització d’aparells electrònics relacionats amb la TDT

Obligacions dels venedors d’aparells preparats per a la recepció de la TDT

Els venedors d’aparells receptors de TDT han d’informar els consumidors de les característiques dels productes posats a la venda. La informació relativa a la TDT ha de constar als punts següents:

 1. En els documents d’oferta o publicitats escrites que es trobin editades
 2. En els aparells exposats a la botiga per a la seva venda al públic

En ambdós supòsits, els venedors hauran d’informar de si l’aparell publicitat o l’aparell exhibit per a la seva venda està preparat per rebre la TDT, així com si disposa de la funcionalitat interactiva, o si, al contrari, no compleix aquestes característiques.

 1. Si l’aparell tan sols permet rebre els senyals de TDT, s’indicarà amb el logotip DVB Digital Video Broadcasting i la informació “model no interactiu” i “satèl·lit, cable o TDT”, segons correspongui a receptors de televisió digital, via satèl·lit, per cable o terrestre, respectivament.
  dvb
 2. Si, a més, l’aparell permet la funció d’interactuar amb els continguts de la TDT, a més del logotip DVB, s’informarà amb la llegenda “model interactiu”, així com la comptabilitat, el protocol i l’àmbit territorial on és efectiva aquesta compatibilitat. Si el protocol és “MHP” es farà constar el logotip MHP.
  mhp

 

 

Obligacions dels venedors d’aparells no preparats per a la recepció de la TDT


 
Els establiments que posin a la venda aparells de televisió o de gravació que no siguin aptes per la recepció de la TDT, han d’indicar “Aparell no preparat per rebre la TDT sense receptor extern”, en un lloc visible i en el mateix camp visual que la resta de característiques de l’aparell, de tal manera que el consumidor quedi advertit d’aquesta limitació tècnica.

 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Disposo de televisor antic i no he fet cap mena d’actuació d’adequació de la instal·lació ni de d’aparell, fins quan podré veure la televisió?
Resposta: En el cas que no es porti a terme cap actuació en matèria d’adequacuó dels aparells i instal·lacions antics, només podrà veure la televisió fins el 3 d’abril de 2010.

Pregunta: Disposo de televisor antic i no he fet cap mena d’actuació d’adequació de la instal·lació ni de d’aparell, què he de fer por poder veure la televisió en el futur?
Resposta: Les opcions per poder continuar veient la televisió són dues. O bé pot comprar un aparell descodificador i connectar-lo a l’aparell televisor o bé pot comprar un aparell televisor amb la TDT integrada.

Pregunta: He de fer les obres d’adequació de les instal·lacions però voldria saber el seu cost aproximat. Ho puc demanar a l’instal·lador?
Resposta: L’instal·lador que porti a terme les feines d’adequació de la instal·lació al seu domicili té l’obligació de presentar-li un pressupost previ i sotmetre’l a la seva signatura o acceptació.

Pregunta: He de comprar un aparell televisor per veure la televisió digital. El venedor m’ha d’informar de les característiques dels aparells? Encara es troben a la venda aparells televisors no preparats per rebre la TDT?
Resposta: Els venedors d’aparells televisors han d’informar, a la publicitat i al punt de venda dels aparells exposats, de les característiques de compatibilitat dels aparells amb la TDT. Cal anar amb molta precaució ja que en el mercat encara es troben a la venda aparells televisors no preparats per rebre el senyal de la TDT i que, per tant, requeriran de la compra i instal·lació d’un aparell descodificador.

 

NORMATIVA APLICABLE

Ordre TRI/487/2006, de 18 d'octubre, per garantir la informació i la protecció dels drets dels consumidors i usuaris en el procés d'implantació de la televisió digital terrestre (TDT).

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (modificat l'article 109 apartat tercer i derogat l'article 108 per la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals).

Decret 290/1995, de 28 de setembre, pel qual es regulen determinades activitats de prestació de serveis a domicili.