Serveis de Tarifació Addicional

Definició dels serveis de tarifació addicional

Els serveis de Tarifació Addicional s’emmarquen en els serveis de telecomunicacions de veu (per telèfon) o de dades (per connexions a Internet). Són aquells que, a través de la marcació d’un determinat codi numèric (prefix 803, 806, 807, 905 i 907), comporten una retribució específica i afegida per la prestació a l’usuari d’uns serveis d’informació, comunicació o entreteniment, ja siguin de veu o de dades. Per tant, a l’usuari se li repercuteix un cost addicional a part del cost ordinari que correspondria a la pròpia trucada que reverteix, majoritàriament, en el prestador dels esmentats serveis. Tècnicament, els serveis de Tarifació Addicional s’emmarquen en allò que s’anomena “la Xarxa Intel•ligent”.

 

Classificació dels serveis

a) Serveis de veu o telèfon: 4 classes

 • El codi 803 és d’ús exclusiu per als majors de 18 anys, a través del qual es presten serveis de caire eròtic o pornogràfic, amb paraules malsonants o obscenes, que es refereixen a l’exaltació de l’instint carnal o esmenten els òrgans genitals masculins o femenins de forma obscena.El servei es destina exclusivament a majors de 18 anys. Cal indicar aquesta circumstància mitjançant la frase “només per a majors de 18 anys”.
 • El codi 806 recull els serveis d’oci i entreteniment i ha d’informar de l’edat dels destinataris en cada cas. Aquí s’hi inclouen les activitats de diversió, diversió, passatemps, joc o atzar, concursos o sorteigs, astrologia, adivinació, cartomància, predicció del futur, o tarot.
 • El codi 807 es dirigeix a serveis professionals o activitats empresarials o activitats artístiques. També s’hi poden incloure els serveis d’informació de les Administracions Públiques i dels Organismes Públics que en depenguin.
 • El codi 905 es destina a trucades massives i televotació. S’entén per trucades massives el servei proporcionat als usuaris perquè puguin rebre un nombre elevat de trucades, coincidents total o parcialment en el temps, amb motiu de la difusió d’algun esdeveniment en el qual s’inviti a l’audiència a participar mitjançant la realització de trucades telefòniques a atendre en un determinat període de temps, habitualment el de la durada de l’esdeveniment.

b) Serveis de dades o Internet: 2 classes

 • El codi 907 es destina a serveis professionals, d’entreteniment i oci com ara per exemple: webs de jocs, música, pel•lícules, etc.
 • Codi 907 es destina a serveis d’ús exclusiu per a adults com ara per exemple: webs de sexe, pornografia, etc.

 

Preu dels serveis

La quarta xifra (aquella que segueix el prefix) és la determinant del preu de la trucada: com més alta és la quarta xifra més alt és el preu que pagarem per pa trucada o connexió.

El preu màxim de la trucada s’ha d’informar en tota publicitat del servei, indicant el preu amb impostos inclosos, distingint si la trucada es fa des d’un telèfon fix o des d’un telèfon mòbil; i en la locució telefònica prèvia i en la pantalla d’inici de la web.

 

Protecció a la infància i la joventut

Cal impedir l’accés a determinats serveis als menors de 18 anys amb una indicació verbal al menú d’inici: “només per a majors de 18 anys”.

La publicitat de determinats serveis destinats a adults es limitarà entre les 24 i les 7 hores a la televisió i a la ràdio i en revistes i publicacions destinades a adults.

Amb caràcter previ a l’inici del servei destinat a infància o joventut, el prestador del servei ha d’indicar que es precisa l’autorització dels pares o del titular del telèfon per a l’ús del servei.

Aquests serveis destinats a la infància i joventut es presten únicament entre les 8 i les 23 hores i tan sols s’hi pot accedir amb l’autorització dels pares o titular del telèfon.

 

Limitacions

Els serveis destinats a sol•licitar o oferir treball directa o indirectament, remunerat o sense remunerar, no es poden oferir mitjançant trucades a números de Tarifació Addicional.

Els serveis d’atenció al client o de postvenda vinculats a la compra d’un producte o a la prestació d’un servei.

 

Durada dels serveis de tarifació addicional

• La durada dels serveis de veu és de

 • 30 minuts de conversa amb caràcter general
 • 8 minuts pels serveis adreçats a la infància
 • 5 minuts pels serveis de concursos o sorteigs
 • 3 minuts pels serveis de televotació o trucades massives

• La durada dels serveis de dades és de:

 • 30 minuts de connexió a les pàgines web d’internet.

 

 Accessibilitat als serveis de tarifació addicional

 Serveis desactivats per defecte

 • Serveis de dades 907 no accessibles lliurement : tots
 • Serveis de veu 803, 806, 807, 905 no accessibles lliurement: Només aquells en els quals la quarta xifra sigui 6, 7, 8 o 9.

Aquests serveis venen desactivats per defecte i ha de ser l’usuari que sol•liciti expressament la connexió per escrit a la seva companyia operadora: “opt-in”.


 Serveis activats per defecte

 • Serveis de veu 803, 806, 807, 905 accessibles: Aquells en els quals la quarta xifra sigui 0, 1, 2, 3, 4 o 5.

En aquests casos l’abonat disposa del dret de desconnexió d’aquests serveis. Les factures han d’informar del dret de desconnexió almenys dos cops l’any.

 • Serveis de dades 907 accessibles : cap

 

Dret de desconnexió dels serveis de tarifació addicional

El dret de desconnexió dels serveis de tarifació addicional és vigent tan sols per als prefixos de veu 803, 806, 807, 905 seguits de les xifres 0, 1, 2, 3, 4 o 5.

L’abonat ha de comunicar a la seva companyia operadora la intenció de desconnectar-se dels serveis de Tarifació Addicional, d’acord amb el procediment establert al contracte.

L’operadora ha de fer efectiva la desconnexió en un termini màxim de 10 dies. Si no ho fes, els imports de Tarifació Addicional seran a càrrec de la companyia operadora.

Les factures emeses per les operadores han d’informar del dret de desconnexió al menys 2 vegades l’any.

La desconnexió és totalment gratuïta i pot ser total o parcial només per a determinats serveis de Tarifació Addicional.

 

Garantia de manteniment del servei de telefonia bàsica en cas de disconformitat de l’usuari en la facturació

En cas de disconformitat en la facturació del servei de Tarifació Addicional el consumidor pot pagar només l’import del servei de telefonia bàsica amb exclusió de la remuneració del prestador del servei de Tarifació Addicional i així mantenir el servei de telefonia bàsica.

Amb això només se suspèn el servei de Tarifació Addicional.

La companyia operadora està obligada a emetre factura desglossada del servei: separar la part de telefonia bàsica de la part de Tarifació Addicional (remuneració del prestador), identificant el titular del número i NIF.

En cas contrari, el consumidor pot no pagar la factura o bé sol•licitar-ne la devolució si ja l’hagués pagat.

Si, a més, el consumidor vol evitar la suspensió del servei de Tarifació Addicional, pot presentar reclamació davant Junta Arbitral o Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació i consignar l’import corresponent a la Tarifació Addicional, lliurant còpia del resguard a la companyia operadora.

 

Suspensió temporal del servei per manca de pagament

El retard en el pagament per un període superior a 1 mes pot donar lloc a la suspensió temporal del servei.

La suspensió tan sols afectarà els serveis respecte dels quals s’hagi entrat en demora: la demora en el pagament dels serveis de Tarifació Addicional tan sols comportarà la suspensió del servei de Tarifació Addicional.

En cas de suspensió del servei de telefonia bàsica l'operadora ha de mantenir les trucades sortints d’emergència i les trucades entrants.

L’operadora ha de requerir el pagament i la suspensió s’ha de notificar amb 15 dies d’antelació.

El pagament a posteriori comporta el restabliment del servei.

 

Interrupció definitiva del servei per manca de pagament o suspensió reiterada del servei

La interrupció definitiva del servei es dóna en qualsevol dels dos casos següents:

 1. Pel retard en el pagament del servei de telefonia bàsica per un període superior a 3 mesos
 2. Per la suspensió temporal del servei en dues ocasions per demora en el pagament d’algun dels serveis de telefonia (ex: el servei de Tarifació Addicional)

L’operadora ha de requerir el pagament i la interrupció s’ha de notificar amb 15 dies d’antelació.

 

Publicitat i informació dels serveis de tarifació addicional de veu

Publicitat

Qualsevol publicitat d’un servei de tarifació addicional ha de mostrar de forma clara i llegible la informació següent:

 • identificació prestador (nom o adreça)
 • preu màxim minut (impostos, tel. fix / tel. mòbil)
 • preus: mida i contrast, en paral•lel i mateix sentit
 • anuncis televisió: estàtic / oral
 • limitació menors de 18 anys


Informació

Amb caràcter previ a l’establiment de la trucada al servei de valor afegit, el prestador del servei ha d’anunciar, mitjançant una locució telefònica prèvia o de menú d’inici, a informació següent, sense que en cap cas aquesta locució es pugui facturar a preu de tarifació addicional:

 • identificació titular del número (nom i adreça)
 • preu màxim minut (impostos, tel. fix / tel. mòbil)
 • tipus de servei ofert
 • limitació menors 18 anys
 • infància i joventut
 • serveis professionals

 

Informació dels serveis de tarifació addicional de dades

Informació

Amb caràcter previ a la connexió per Internet a una pàgina de pagament amb valor afegit, el prestador del servei ha de mostrar al consumidor la informació gràfica en pantalla prèvia a la connexió amb l’opció d’acceptar o rebutjar:

 • preu màxim minut
 • número de telèfon 907
 • característiques del servei
 • nom i NIF del prestador
 • procediment per posar fi a la connexió i restablir la connexió originària
 • informació web check-dialer gratuït
 • servei d’atenció al client
 • operadora titular del número 907

 

ELS NÚMEROS 905

Concepte

S’entén per trucades massives el servei proporcionat als usuaris perquè puguin rebre un nombre elevat de trucades, coincidents total o parcialment en el temps, amb motiu de la difusió d’algun esdeveniment en el qual s’inviti a l’audiència a participar mitjançant la realització de trucades telefòniques a atendre en un determinat període de temps, habitualment el de la durada de l’esdeveniment.

. El 905: es destina a trucades massives als efectes que:

 • es puguin rebre un nombre elevat de trucades
 • coincidents total o parcialment en el temps
 • amb motiu de la difusió d’algun esdeveniment

Durant aquest temps s’invita l’audiència a participar:

 • mitjançant la realització de trucades telefòniques
 • que cal atendre en un determinat període de temps
 • habitualment el de la durada de l’esdeveniment


Classificació

La classificació d’aquests serveis es troba repartida en les modalitats següents:

 1. entreteniment
 2. usos professionals
 3. televotació


Característiques dels serveis

 - Locució prèvia:

En aquests serveis de veu s’ha d’incorporar una locució prèvia informativa del preu per trucada amb impostos inclosos.

En la modalitat de televotació s’ha d’incorporar una locució prèvia informativa amb el nom o la denominació social del prestador del servei de televotació, la confirmació de que el vot ha esta comptabilitzat i, en el seu cas, el preus total del servei amb impostos inclosos.

 

 - Dret de desconnexió:

Els usuaris d’aquests serveis podran exercir el dret de desconnexió dels serveis de tarifació addicional 905.

 

 - Desglossament de la factura:

Les companyies teleoperadores han de desglossar els imports i càrrecs corresponents als serveis de tarifació addicional prestats per números 905.

 

 - Durada màxima de la comunicació:

La durada de cada trucada es troba limitada 3 minuts.

 

Els “Call-TV”

Els “Call-TV” són els concursos que ofereixen als telespectadors importants premis econòmics a canvi d’encertar preguntes que generalment solen ser molt fàcils. A l’hora de trucar a un d’aquests concursos cal ser molt cautelós i desconfiar de les aparents facilitats que dóna el presentador, de l’assequibilitat de la pregunta o prova plantejada o de fet que no hi hagi espectadors en antena que coneguin la resposta. Generalment, aquests concursos solen encobrir, de forma més o menys flagrant, algun tipus d’engany o frau. Són nombroses les reclamacions i denúncies que ciutadans afectats per aquests “Call-TV” presenten davant les Administracions competents en matèria de defensa de les persones consumidores. Per tant, els usuaris han de prestar màxima atenció a aquests concursos, reflexionar molt bé la seva intenció de trucar i ser conscients que la trucada comportarà una despesa econòmica.

 

NORMATIVA APLICABLE

Ordre Pre/361/2002, de 14 de febrer, del Ministerio de la Presidencia (parcialment derogada) de serveis de Tarifació addicional i Codi de Conducta de 2002.

Ordre Pre/2410/2004, de 20 de juliol, del Ministerio de la Presidencia, de serveis de Tarifació addicional i Codi de Conducta de 2004.

Resolució de 30 de desembre 2002: CODI DE CONDUCTA 2002

Resolució de 15 de setembre 2004: CODI DE CONDUCTA 2004

Orden Pre/ 2190 / 2002, por la que se aprueba la tarifa máxima para el nuevo servicio Nivel 3 de la línea 905 prestado por Telefónica de España.

Orden ITC/308/2008, de 31 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de recursos públics de numeració per a la prestació de serveis de missatges curts de text i missatges multimèdia.

Resolució, de 04 de desembre de 2008, de la SETSI, per la qual s’atribueix el codi telefònic 905 a la prestació de serveis de tarifació addicional.

Resolució de 08 de juliol de 2009, Codi de conducta de missatges de tarifació addicional

Resolució de 08 de juliol de 2009, Codi de conducta de serveis tarifació addicional (afegeix 905)

 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Què ha de fer el consumidor quan rep una trucada en la qual se li demana que es posi en contacte amb un número de tarifació addicional?

Resposta: Cal parar atenció a les trucades que remeten els usuaris a números de tarifació addicional com ara els 803, 806 807 o 905 ja que en moltes ocasions es tracte de petites estafes que confonen el consumidor amb la promesa de premis o regals de valor econòmic.


Pregunta: Podem demanar la desconnexió dels serveis de tarifació addicional?

Resposta: El consumidor pot demanar a la seva companyia operadora la desconnexió dels serveis de tarifació addicional. Ho haurà de fer a través d’un mitjà que deixi constància de la seva sol•licitud i la companyia haurà d’atendre la petició en un termini màxim de 10 dies.


Pregunta: Què ha de fer el consumidor quan rep una factura amb càrrecs de trucades a números de tarifació addicional respecte dels quals no està d’acord?

Resposta: Quan el consumidor rep una factura amb càrrecs de tarifació addicional que considera incorrecte, per exemple perquè va ser víctima d’un engany, pot demanar pagar únicament pa part de la factura corresponent als serveis de telefonia bàsica i no pagar la part de tarifació addicional. Això no li ha de suposar el tall de la línia sempre i quan informi la seva companyia operadora i faci aquest pagament fraccionat. Això tan sols li comportarà la desconnexió dels serveis de tarifació addicional.


Pregunta: Un servei d’atenció al client pot prestar-se a través d’un número 807?

Resposta: Els serveis d’atenció al client no es poden prestar a través de números de tarifació addicional ja que es tracta de serveis vinculats a la compra o contractació de productes o serveis de consum. Les empreses tan sols poden utilitzar el 807 com a número d’atenció al públic en general, com a “call center”, però en tot cas hauran d’anunciar el seu preu a la publicitat o informació del número.