Serveis de Missatgeria SMS i MMS PREMIUM

Definició dels serveis de missatgeria “Premium”


Els serveis de Tarifació Addicional basats en l’enviament de missatges SMS i MMS comporten el pagament per part dels consumidors, de forma immediata o diferida, d’una retribució afegida al preu del servei d’enviament de missatges en concepte de remuneració per la prestació d’algun servei d’informació, entreteniment o d’altra naturalesa.


Els missatges “Premium” són números de 5, 6 o 7 xifres que permeten als usuaris de telèfons mòbils:

 • accedir a determinats continguts com ara MELODIES, LOGOS, FOTOS, JOCS, VÍDEOS, etc.
 • participar en votacions o CONCURSOS
 • subscriure determinats serveis com ara ALERTES

 

 Classificació dels serveis de missatgeria “premium”


DESCÀRREGA CONTINGUTS / PARTICIPACIÓ

 • Codi 25YAB serveis missatgeria SMS (5 xifres)
 • Codi 27YAB serveis missatgeria SMS (5 xifres)
 • Codi 29YABM serveis missatgeria SMS (6 xifres)
 • Codi 35YAB serveis missatgeria SMS (5 xifres)
 • Codi 37YAB serveis missatgeria SMS (5 xifres)
 • Codi 39YABM serveis missatgeria SMS (6 xifres)


SERVEIS BENÈFICS O SOLIDARIS

 • Codi 28YAB serveis missatgeria SMS benèfics solidaris (5 xifres)


SERVIS DE SUBSCRIPCIÓ / ALERTES

 • Codi 795ABM serveis missatgeria SMS subscripció (6 xifres)
 • Codi 797ABM serveis missatgeria SMS subscripció (6 xifres)
 • Codi 799ABMC serveis missatgeria SMS subscripció (7 xifres)


SERVEIS DESTINATS A ADULTS

 • Codi 995ABM serveis missatgeria SMS adults (6 xifres)
 • Codi 997ABM serveis missatgeria SMS adults (6 xifres)
 • Codi 999ABMC serveis missatgeria SMS adults (7 xifres)

 

Preu dels serveis


a) Preu inferior o igual a 1,2 euros:

 • Codi 25YAB serveis missatgeria (5 xifres)
 • Codi 27YAB serveis missatgeria (5 xifres)
 • Codi 28YAB serveis missatgeria benèfics o solidaris (5 xifres)


b) Preu de 1,2 euros a inferior o igual a 6 euros:

 • Codi 29YABM serveis missatgeria (6 xifres)
 • Codi 35YAB serveis missatgeria (5 xifres)
 • Codi 37YAB serveis missatgeria (5 xifres)
 • Codi 39YABM serveis missatgeria (6 xifres)


c) Preu inferior o igual a 1,2 euros per missatge rebut:

 • Codi 795ABM serveis missatgeria: subscripció (6 xifres)
 • Codi 797ABM serveis missatgeria: subscripció (6 xifres)
 • Codi 799ABMC serveis missatgeria: subscripció (6 xifres)


d) Preu inferior o igual a 6 euros:

 • Codi 995ABM serveis missatgeria: serveis d’adults (6 xifres)
 • Codi 997ABM serveis missatgeria: serveis d’adults (6 xifres)
 • Codi 999ABMC serveis missatgeria: serveis d’adults (7 xifres)

 

Característiques dels serveis


a) Serveis de missatgeria en general:

Està prohibit que s’exigeixi al consumidor la tramesa de dos o més missatges per a obtenir un determinat servei.

Després de la prestació del servei, el proveïdor de serveis ha de proporcionar al client de manera gratuïta la següent informació:

 • Nom o denominació social
 • Número d’atenció al client
 • Preu total del servei rebut


b)Serveis de preu superior a 1.2 euros

c)Serveis de subscripció

d)Serveis per a adultsEls serveis de subscripció impliquen la recepció de missatges per part de l’abonat bé de forma periòdica o bé quan es produeixin determinats successos.

Abans de la prestació d’aquests serveis, el proveïdor de serveis ha de subministrar gratuïtament al client la següent informació:

 • Nom o denominació social i número d’atenció al client
 • Naturalesa del servei: subscripció
 • Procediment de baixa: “baja xxx”
 • Preu del servei
 • Preu del servei per missatge rebut en el cas de subscripcions
 • Invitació a confirmar el servei: la manca del consumidor de resposta es considera com renuncia al servei ofert

 

Publicitat dels serveis de missatgeria “premium”


Qualsevol publicitat d’un servei de tarifació addicional ha de mostrar de forma clara i llegible la informació següent:

 • Document: informació preu complert visible
 • Radio: informació preu complert oral
 • TV: informació gràfica preu complert estàtica
 • Serveis subscripció: informació preu complert per missatge rebut
 • Serveis subscripció: procediment de BAIXA
 • Internet: adreça del prestador del servei
 • Serveis adults: informació limitació majors 18 anys
 • Serveis adults: publicitat TV de 22:00 a 6:00 hores
 • Serveis adults: revistes especialitzades

 

Dret de desconnexió dels serveis missatgeria de tarifació addicional


Les companyies operadores que proveeixin l’accés als serveis de missatgeria garantiran el dret de desconnexió dels serveis de tarifació addicional basats en l’enviament de missatges.

Les factures i els contractes han d’informar del dret de desconnexió.

 

Garantia de manteniment del servei de telefonia bàsica en cas de disconformitat de l’usuari en la facturació


En cas de disconformitat en la facturació del servei de Tarifació Addicional de missatgeria el consumidor pot pagar només l’import del servei de telefonia bàsica amb exclusió de la remuneració del prestador del servei de Tarifació Addicional i així mantenir el servei de telefonia bàsica.

 

Associació d'Empreses de Serveis a Mòbils: AESAM


L'Associació d'Empreses de Serveis a Mòbils (AESAM) agrupa la majoria de les empreses espanyoles prestadores de serveis i continguts mòbils a través de tecnologies SMS / MMS Premium, WAP, i-Mode i UMTS.

L'objectiu prioritari d’AESAM és representar i defensar els interessos dels seus associats i promoure el desenvolupament i el creixement del mercat de tecnologies, serveis i continguts mòbils.

A la web d’aquesta associació es pot trobar informació dels prestadors dels serveis i de la forma de donar-se de baixa en els serveis de subscripció contractats pels consumidors.

 

NORMATIVA APLICABLE


Ordre Pre/361/2002, de 14 de febrer, del Ministerio de la Presidencia (parcialment derogada) de serveis de Tarifació addicional i Codi de Conducta de 2002.

Ordre Pre/2410/2004, de 20 de juliol, del Ministerio de la Presidencia, de serveis de Tarifació addicional i Codi de Conducta de 2004.

Resolució de 30 de desembre 2002: CODI DE CONDUCTA 2002

Resolució de 15 de setembre 2004: CODI DE CONDUCTA 2004

Orden Pre/ 2190 / 2002, por la que se aprueba la tarifa máxima para el nuevo servicio Nivel 3 de la línea 905 prestado por Telefónica de España.

Orden ITC/308/2008, de 31 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de recursos públics de numeració per a la prestació de serveis de missatges curts de text i missatges multimèdia.

Resolució, de 04 de desembre de 2008, de la SETSI, per la qual s’atribueix el codi telefònic 905 a la prestació de serveis de tarifació addicional.

Resolució de 08 de juliol de 2009, Codi de conducta de missatges de tarifació addicional

Resolució de 08 de juliol de 2009, Codi de conducta de serveis tarifació addicional (afegeix 905)

 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Quines precaucions han de prendre els pares respecte dels telèfons mòbils dels seus fills per evitar la subscripció a serveis de missatgeria SMS o MMS “premium” enganyosos?
Resposta: Els pares poden demanar a la seva companyia la desconnexió dels serveis de tarifació addicional de les línies dels terminals dels seus fills als efectes d’evitar factures imprevistes i també poden establir un límit de facturació en contractes postpagament o de saldo en serveis de prepagament.

Pregunta: El consumidor pot demanar la desconnexió dels serveis de tarifació addicional de missatgeria SMS o MMS “premium”?
Resposta: El consumidor pot demanar a la seva companyia operadora la desconnexió dels serveis de tarifació addicional de missatgeria SMS o MMS “premium”. Ho haurà de fer a través d’un mitjà que deixi constància de la seva sol•licitud i la companyia haurà d’atendre la petició en un termini màxim de 10 dies.

Pregunta
: Què ha de fer el consumidor quan rep una factura amb càrrecs de missatges rebuts al seu telèfon per un servei de subscripció o alertes a números SMS de missatgeria “premium” respecte dels quals no està d’acord?
Resposta: Quan el consumidor rep una factura amb càrrecs de tarifació addicional que considera incorrecte, per exemple perquè va ser víctima d’un engany, pot demanar pagar únicament pa part de la factura corresponent als serveis de telefonia bàsica i no pagar la part de tarifació addicional. Això no li ha de suposar el tall de la línia sempre i quan informi la seva companyia operadora i faci aquest pagament fraccionat. Això tan sols li comportarà la desconnexió dels serveis de tarifació addicional.

Pregunta: Com es pot conèixer el veritable prestador d’un servei de missatgeria “premium” a través de tarifació addicional?
Resposta: La publicitat ha d’informar del nom o adreça del responsable del servei; la factura de cobrament de la companyia de telèfon mòbil ha d’identificar un responsable o prestador del servei facturat; la pàgina web de la CMT i la web d’AESAM contenen informació important relativa als prestadors o majoristes d’aquests serveis de valor afegit.