Peix

Etiquetatge del peix no envasat


L’etiquetatge del peix que es ven a doll o a que es talla o es pesa al propi punt de venda ha de contenir la informació següent ja sigui en un rètol, cartell, etiqueta, pissarra, etiqueta, etc.


*preu/kg


* denominació comercial (ex. sardina)
  – El nom científic no és obligatori: només en producte envasat pel proveïdor; no pel venedor final


* forma d’obtenció
  -Pesca extractiva o pescat (mar)
  -Aigües dolces (riu)
  -Criat o aqüicultura (granja)
  -Marisqueix


* zona de captura
  – de captura (nom zona FAO en mar), en pesca extractiva
   - país d’origen, en aigües continentals (riu) i aqüicultura


*forma de presentació
  – Eviscerat (evs)
  – Amb cap (cc)
  – Sense cap (sc)
  – Filetejat (fl)
  – Cuit (cc)


* Productes congelats que es venen com a frescos:
  – indicació: “descongelat”
  – data caducitat (és la del dia; no val descongelar i recongelar)


* Productes glacejats (per evitar oxidació, pèrdua color)
  – preu/kg net
  – preu/kg escorregut
  – % glacejat (sempre i quan superi el 5%)


Etiqueta del peix a doll


Etiqueta del peix a doll

 

Etiquetatge del peix envasat


L’etiquetatge del peix que es ven envasat ha de contenir la informació següent.

 • denominació comercial
 • nom científic (només en producte envasat)
 • forma d’obtenció
 • zona de captura
 • forma de presentació
 • preu/kg net
 • pes escorregut
 • pes net
 • preu total
 • data caducitat i condicions de conservació
 • empresa responsable i domiciliEtiqueta del peix envasat

 

NORMATIVA APLICABLE


Reial Decret 121/2004, de 23 de gener, sobre la identificació dels productes de la pesca, de la aqüicultura i del marisqueig vius, frescos, refrigerats o cuits (BOE 5/2/04).

Reial Decret 1380/2002, de 20 de desembre, d’identificació dels productes de la pesca, de l’aqüicultura i del marisqueig congelats i ultracongelats (BOE 3/01/03), modificat pel Reial Decret 1702/2004, de 16 de juliol, (BOE 17/7/04).

Reial Decret 1109/1991, de 12 de juliol, Norma General relativa als ultracongelats destinats a l’alimentació humana. (BOE 17/7/91), modificat pel Reial Decret 380/1993, de 12 de març (BOE 20/04/93).

Ordre PRE/3360/2004, de 14 d’octubre, per la qual es regula la informació complementària de l’etiquetatge dels productes alimentaris congelats que es presentin sense envasar i s’estableix el mètode d’anàlisi per a la determinació de la massa de glacejat (BOE 19/10/04).

Resolució de 7 de febrer de 2008, de la Secretaria General de Pesca Marítima, per la qual es publica el llistat de denominacions comercials d’espècies pesqueres i d’aqüicultura admeses a Espanya (BOE 5/3/08).

Resolució de 4 de març de 2009, de la Secretaria General de Pesca Marítima, per la qual s’estableix i es dóna publicitat al llistat de denominacions comercials d’espècies pesqueres i d’aqüicultura admeses a Espanya (BOE 80, de 2-4-2009).