Establiments i condicions de venda d´ aliments

Les condicions de venda dels establiments comercials minoristes de venda d’aliments

El Reial Decret 381/1984, sobre reglamentació tècnico sanitària del comerç minorista d'alimentació, estableix les condicions mínimes de venda que han de complir els establiments de venda d’aliments oberts al públic en general.

Les condicions de venda de productes alimentaris en general són, en síntesi, i sens perjudici de les condicions específiques que puguin establir-se legalment:

 • Entrada i sortides: han de ser directes a la via pública
 • Ventilació del local: ha de ser directa a la via pública (artificial, si pot ser)
 • Locals: apartats de brutícia, contaminació, insalubritat
 • Il•luminació de l’establiment: adequada i suficient
 • Paviments de l’establiment: resistents a la fricció, impermeables, i de fàcil neteja
 • Parets de l’establiment: amb rajoles, pintura plàstica o fàcilment rentables
 • Aigua corrent potable
 • Rebotiga o magatzems: en condicions adequades
 • Productes situats a les prestatgeries: sense tenir contacte amb el terra
 • Productes sense envasar: fora del contacte amb el públic
 • Establiments polivalents: els aliments han d’estar separats de la resta de productes
 • Aliments peribles per temperatura: col•locats en frigorífic a temperatura entre 0 i 8 º C
 • Aliments congelats: col•locats en un frigorífic sense trencar la cadena de fred
 • Parets i sostres: en perfecte estat de conservació
 • Evitar: l'entrada d'insectes, aràcnids, rosegadors i animals domèstics
 • Material de desinfecció i neteja: separat dels productes alimentaris
 • Escombraries: dipositades en recipients estancs

 

 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: On s’ha de denunciar els establiments comercials de venda d’aliments que no compleixen els requisits higiènics o sanitaris?
Resposta: El incompliments normatius de caire higiènico sanitaris s’han de denunciar a l’àrea de sanitat de l’Ajuntament del municipi on es troba ubicat l’establiment de venda, sens perjudici de poder posar els fets en coneixement de l’Agència de Protecció de la Salut, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i l’Agència de Protecció de la Salut per als establiments del municipi de Barcelona.

 

 

NORMATIVA APLICABLE

Reial Decret 381/1984, sobre reglamentació tècnico sanitària del comerç minorista d'alimentació, estableix les condicions mínimes de venda que han de complir els establiments de venda d’aliments oberts al públic en general.