Els Ous

La comercialització dels ous no envasats.


L’etiquetatge dels ous ha de contenir la informació següent que constarà a la seva closca.

 • La forma de cria de les gallines
 • 0 - ecològica
 • 1 - camperes
 • 2 - de terra
 • 3 - de gàvia

 

 • El país d’origen.
 • El productor, amb número de província, municipi i explotació.
 • Addicionalment, també es pot marcar la data de caducitat.Etiquetatge closca ous


La comercialització dels ous envasats.


L’etiquetatge dels ous que es venen envasats ha de contenir la informació següent.

 • Data de consum preferent (día y mes).
 • Forma de conservació (tipus de refrigeració).
 • Nombre d’unitats.
 • Classe segons pes i mida
 • – XL, L, M o S
 • La categoria.
 • – Els destinats al consum humà directe són de la categoria A.
 • Frescor: els frescos estan destinats a un consum en un termini de 28 dies des de la posta.
 • – Els extra frescos limiten el termini a 9 dies.
 • El mode de cria de les gallines.
 • Codi de l’empresa embaladora.
 • Codi del centre classificador.
Etiquetatge ous envasats

 

 

NORMATIVA APLICABLE


Reial decret 226/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària de comercialització d'ous

Reglament (CE) núm. 1028/2006 del Consell, de 19 de juny de 2006, sobre les normes de comercialització dels ous.

Reglament (CE) Núm. 1039/2005 del Consell, de 21 de juny de 2005, que modifica el

Reglament (CEE) núm 1907/90 pel que fa referència al marcat d’ous.

Reglament (CE) 2295/2003 de la Comissió, de 23 de desembre de 2003 pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CEE) nº 1907/1990 del Consell relatiu a determinades normes de comercialització dels ous.

Reglament (CEE) 2052/2003 de Consell, de 17 de novembre de 2003, pel qual es modifica el Reglament (CEE) nº 1907/90, relatiu a determinades normes de comercialització dels ous.

Reglament (CEE) 1907/90 del Consell, de 26 de juny de 1990, relatiu a determinades normes de comercialització dels ous.