Els establiments de restauració

L’establiment de restauració

S'entén per establiments de restauració aquells locals oberts al públic que tenen com a activitat principal subministrar de manera habitual i mitjançant preu menjars i begudes perquè hi siguin consumits.

No es consideren establiments de restauració:

a) Els menjadors universitaris, els escolars i els menjadors per als treballadors d'una empresa, sempre que no estiguin oberts al públic amb caràcter general, i tots aquells serveis de restauració d'entitats, clubs o associacions prestats únicament per als seus membres.

b) Els serveis de menjars i begudes que faciliten els menjadors dels establiments d'allotjament turístic.

 

Classificació dels establiments de restauració

Els establiments de restauració es poden classificar en tres grups:

1. Restaurant
2. Bar
3. Restaurant-bar


- Restaurant és tot aquell establiment que disposa de servei de menjador amb la finalitat d'oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.

- Bar és tot aquell establiment que disposa de barra i que també pot disposar de servei de taula, si s'escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.

- Restaurant-bar és tot aquell establiment obert al públic que ofereix, mitjançant preu, els serveis de restaurant i bar esmentats.

 

Informació dels preus i serveis als establiments de restauració

Els preus anunciats als establiments de restauració han de ser complerts amb els impostos aplicables inclosos.

No es podran cobrar conceptes com reserva, coberts, taula o similars.

No es poden cobrar altres serveis o conceptes no sol•licitats pels clients.- Cartells interior i exterior.

Els restaurants-bar han de donar la màxima publicitat dels preus dels serveis que ofereixen, que s'han d'exhibir, redactats almenys en català, tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment.

Els restaurants han de donar la màxima publicitat dels preus dels serveis que ofereixen, que s'han d'exhibir, redactats almenys en català, tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment.


- Cartell interior.

Els bars han de donar la màxima publicitat dels preus dels serveis que ofereixen, que s'han d'exhibir, redactats almenys en català, úniacment a l'interior de l'establiment.

 

Justificants de pagament dels preus als establiments de restauració

- Factura.

Els restaurant han d'expedir factures obligatòriament; hi ha de constar els diferents conceptes amb els seus respectius preus, per separat i en escriptura intel•ligible per al client.

Els restaurant-bar han d'expedir factures obligatòriament; hi ha de constar els diferents conceptes amb els seus respectius preus, per separat i en escriptura intel•ligible per al client.

En les factures dels menús s'ha de consignar únicament la seva identificació i el seu preu global.


- Tiquet de caixa.

Els bars han d'expedir únicament un tiquet de caixa.

 

Cartes de serveis i menús dels restaurants i restaurants-bar

Tots els establiments de restauració Restaurant i Restaurant-bar han d'oferir al públic les cartes de plats i de vins amb els seus preus, com a mínim, en català.

S'entén per carta de plats i carta de vins les relacions de menjars i begudes, respectivament, que ofereixen aquests establiments.

La carta de plats i la de vins es presentarà al client en el moment d'oferir-li els serveis.

 

Els menús

Els restaurants i restaurants-bar, cas d'oferir al públic un menú, ha d'incloure sota un preu global el pa, una beguda i les postres.

El client que sol•liciti un menú està obligat al pagament íntegre del preu establert encara que renunciï a consumir alguns dels components d'aquest.

 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Quan es demana un menú en un establiment de restauració, es pot sol•licitar una minoració del preu si es demana expressament que no se serveixin determinats plats?

Resposta: El client que demani un menú en els restaurants restaurants-bar ha d’abonar la totalitat del preu anunciat, sense que s’admetin minoracions del preu pel fet d’haver consumit menys plats o no haver consumit pa, una beguda i postres.


Pregunta:
Què ha d’incloure el menú d’un establiment de restauració?

Resposta: El menú en un establiment de restauració haurà d’incloure els plats anunciats a la carta, juntament en tot cas amb el pa, una beguda i les postres.

Pregunta: Els preus dels plats dels establiments de restauració han d’incorporar l’IVA o es pot indicar a banda en forma de percentatge?

Resposta: El preu dels plats que se serveiexen als establiments de restauració ha de ser complert amb IVA inclòs i altres recàrrecs.

Pregunta: En un establiment de restauració es pot cobrar el fet d’haver reservat la taula per als comensals?

Resposta: No. Està totalment prohibit cobrar conceptes com ara la reserva o els coberts o altres conceptes que no siguin els plats, les begudes o el menú.

Pregunta: Es poden cobrar els entrants quan en un establiment de restauració se serveixen sense que el client els demani?

Resposta: No. Està totalment prohibit cobrar serveis o plats no sol·licitats expressament pel client.