El Pa

La comercialització de pa sense envasar.

 

La venda pa ha de complir els requisits següents.

 • El pa elaborat per al consum habitual en el dia es podrà vendre sense envasar.
 • S'haurà d’embolicar amb els materials autoritzats abans del seu lliurament al consumidor.
 • El pa sense envasar s'ha de col•locar sempre en les prestatgeries en compartiments, en cadascun dels quals figurarà un rètol indicant:
 • – denominació del producte,
 • – pes
 • – preu
 • Cal evitar la manipulació del producte pel públic.
 • Si el venedor cobra l'import del pa, en el moment de servir-lo haurà d'utilitzar una protecció sanitàriament adequada.
 • A tots els establiments que venguin pa sense envasar s'exhibirà en lloc visible un cartell de 40 cm d'ample per 30 cm d'alçada, com a mínim, amb el text següent:
 • – "El consumidor té dret a fer comprovar el pes de les peces de pa que vol comprar".
 • – "El consumidor pot exigir i utilitzar els fulls de reclamació que aquest establiment té a la seva disposició".
 • Els establiments disposaran d'una balança a la vista del públic, per a les comprovacions de pes del producte, a petició del comprador.

 

La comercialització de pa envasat.


L’etiquetatge del pa que es ven envasat ha de contenir la informació següent.

 • El pa per vendre en règim d'autoservei s'ha de presentar necessàriament envasat i etiquetat d'acord amb el que estableixen la norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat:
 • – Denominació de venda
 • – Ingredients
 • – Quantitat neta
 • – Les condicions especials de conservació
 • – Empresa responsable i domicili
 • No cal:
 • - Data consum preferent
 • - Lot
 • Si el pa envasat no es ven en règim d’autoservei perquè es despatxa per un dependent s’ha de col•locar en compartiments d’igual manera i amb la mateixa informació que el pa sense envasar.

  

 

 

 

 

NORMATIVA APLICABLE


Decret 333/1998, de 24 de desembre, sobre comercialització i venda de pa.

Reial Decret 1137/1984, de 28 de març, pel que s’aprova la regulació tècnico sanitària per a la fabricació, circulació i comerç del pa i pans especials. (Modificat pel Reial Decret 285/1999, de 22 de febrer).