Consumidors i usuaris

La Defensa dels Consumidors i Usuaris

Estatut d'Autonomia atorga a la Generalitat de Catalunya competència exclusiva en matèria de defensa dels consumidors i usuaris (art. 12.5) i per tant garanteix en el territori de la nostra Comunitat , els Drets que la Constitució del Estat espanyol reconeix  als consumidors i usuaris i a les organitzacions que els representent (art. 51).

Segons l'Estatut dels Consumidors de Catalunya, del 5 de Març de 1993, es consideren consumidors les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat  o residència que, com a destinataris finals, fan adquisició, o gaudeixen dins del territori de Catalunya, de bens i serveis per al seu consum particular, familiar o col·lectiu, sempre que el proveidor tingui caràcter empresarial o professional o sigui la pròpia administració pública.

 

Drets del consumidor i usuari

  • La protecció de la salut i seguretat
  • La protecció dels interessos econòmics
  • La informació i l'educació en matèria de consum
  • La representació, la consulta i la participació
  • La protecció jurídica i la reparació de danys
  • La defensa de l'ambient i de la qualitat de vida

Malgrat que han estat reconeguts aquests drets fonamentals del consumidor, no n'hi ha prou que els poders se n'ocupin.

La intervenció de les associacions és principal